Data visualisation on maps

Svar fra ChatGPT vedrørende visualisering af data på kort

Is there a future for visualizing data on maps?

We recently asked ChatGPT* about this, and you can see the full answer below – including Danish translation:

Yes, there is definitely a future for visualizing data on maps. In fact, mapping and geographic information systems (GIS) are becoming increasingly important in many fields, such as business, health, environmental science, transportation and urban planning.

Mapping tools and technologies re constantly evolving and becoming more accessible, allowing more people to create and interact with maps. There are also many new types of data being collected, such as real-time location data from mobile devices which can be used to create dynamic and interactive maps.

Furthermore, as more data becomes available, it becomes increasingly important to be able to visualize and analyze in meaningful ways.

Maps can provide a spatial context that can reveal patterns and relationships that might not be apparent in other types of visualizations.

Overall, the ability to visualize on maps is likely to become even more important in the future, as we continue to collect more data and as maps become more accessible and interactive.

Har visualisering af data på kort en fremtid?

Ja, der er helt sikkert en fremtid for visualisering af data på kort. Kortlægning og geografiske informationssystemer (GIS) bliver faktisk stadig vigtigere på mange områder, f.eks. inden for erhvervsliv, sundhed, miljøvidenskab, transport og byplanlægning.

Kortlægningsværktøjer og -teknologier udvikler sig hele tiden og bliver mere tilgængelige, hvilket giver flere mennesker mulighed for at skabe og interagere med kort. Der indsamles også mange nye typer data, f.eks. realtidslokaliseringsdata fra mobile enheder, som kan bruges til at skabe dynamiske og interaktive kort.

Efterhånden som flere data bliver tilgængelige, bliver det desuden stadig vigtigere at kunne visualisere og analysere dem på meningsfulde måder.

Kort kan give en rumlig kontekst, der kan afdække mønstre og sammenhænge, som måske ikke er tydelige i andre typer visualiseringer.

Generelt set vil mulighederne for at visualisere på kort sandsynligvis blive endnu vigtigere i fremtiden, efterhånden som vi fortsætter med at indsamle flere data, og efterhånden som kort bliver mere tilgængelige og interaktive.

*ChatGPT is a chatbot model based on a language modelling technology called GPT (Generative Pre-training Transformer).

Want to know more…

Most people do not imagine what data it makes sense to visualise on a map. But try to imagine the data you have from your company in combination with public data, and you might see some patterns that you wouldn’t have realised otherwise.

Talk to us if you want to know more about visualising data on maps: